Generalitat de Catalunya – www.gencat.cat

Departament de Producció Animal Grup Gestió Porcina ()

Eines per a la presa de decisions


Observatori del porcí

A continuació es presenten dues eines informàtiques que tenen per objectiu ajudar al ramader i a l'empresari en la presa de decisions de la seva explotació, en aspectes com el dimensionament de granges i els rendiments tècnics i econòmics.

La primera eina "E-1 Dimensionament de granges de porcí" permet determinar el nombre de places i sales dels diferents allotjaments de les granges de porcí a través de dos mètodes, segons l'objectiu amb el que es vulgui dimensionar:
     - Dimensió de granja (segons el nombre total de truges en producció). El dimensionament es realitza fixant les variables "nombre de truges per lot" i "desfasament de lots". Aquesta segona variable determina el nombre de lots totals de la granja.
     - Objectiu vendes (segons l'objectiu de porcs engreixats per lot).
Addicionalment i de forma integrada, l'eina E-1 també permet l'avaluació de les implicacions econòmiques derivades del dimensionament de l'explotació, permetent així realitzar un anàlisi de sensibilitat amb relació al nombre i cost de cada tipus de plaça.

La segona eina "E-2 Anàlisi i simulació de rendiments tècnics i econòmics" té com a principal objectiu l'anàlisi del rendiment econòmic (anàlisi de costos i eficiència) de l'explotació porcina, tot això a partir de les partides de costos, els preus de mercat i les dades tècniques de l'explotació. A més, aquesta eina també permet incorporar els costos associats a la inversió inicial i el seu efecte sobre el cost de producció. De forma similar al cas anterior, aquesta eina permet simular un anàlisi de sensibilitat basat amb canvis de les variables tècniques i econòmiques.

 
© Generalitat de Catalunya