Generalitat de Catalunya – www.gencat.cat

Departament de Producció Animal Grup Gestió Porcina ()

Observatori del porcí

E-2 Anàlisi i simulació de rendiments tècnics i econòmics


Aquesta eina permet fer un balanç de costos, ingressos i beneficis anuals de la seva explotació (en €/truja i €/porc engreixat), a partir de les partides de costos fixes i variables, dels paràmetres tècnics de l'explotació i dels preus de mercat previstos.
 
Reiniciar

Dades necessàries per a realitzar els càlculs

Per tal d'obtenir els resultats del cas a analitzar, per exemple la seva explotació o empresa, introdueixi les dades en els requadres tenint en compte les definicions de les variables que es visualitzen al situar el cursos dins dels requadres. Finalment obtindrà els resultats a l'activar l'opció Calcular.
 

 1. 1 Partida de costos
  1. 1.1 Inversió

   • Inclou els edificis, maquinària i instal·lacions. No inclou la inversió en animals reproductors.

   • anys

  2. 1.2 Préstec

   • Capital demanat en préstec a llarg plaç


   • TAE del préstec en tant per un

   • anys

   • anys

    Any en el que estem dins de la duració del préstec

  3. 1.3 Serveis

   • Serveis professionals independents, exemple: gestoria, assessoria, ...

   • Energia elèctrica, gasoil, gas, aigua, ... La gestió dels purins i d'altres residus, ha d'incloure el cost de recollida de cadàvers, de residus zoosanitaris i tot cost relacionat amb la gestió dels purins.

  4. 1.4 Mà d'obra

  5. 1.5 Sanitat

   • Cost de sanitat derivat dels garrins lactants, de transició i dels porcs d'engreix expressat sobre nascuts vius anuals

   • Cost de sanitat de truges reproductores i verros

  6. 1.6 Tributs

   • Inclou tributs directes i indirectes (IBI, IRPF, ISS, etc.)

 2. 2 Paràmetres tècnics
  1. 2.1 Dades generals

   • animals

   • anys

   • animals

   • anys

   • Kg / verro i dia

    Consum mitjà diari de pinso per verro

   • %

  2. 2.2 Dades de truges a les sales de cobrició-control

   • dies

    Interval de dies entre el deslletament i la cobrició fèrtil

   • dies

    Mitjana de dies que transcorren entre la cobrició fèrtil i la confirmació del diagnòstic de gestació

   • Kg/ truja i dia

    Consum mitjà diari de pinso per truja en cobrició-control

  3. 2.3 Dades de truges a les sales de gestació

   • dies

    Duració biològica mitjana de les gestacions de les truges

   • dies

    Dies en que la truja roman a la sala de gestació, generalment després de la confirmació de gestació fins una setmana abans de la data prevista del part

   • Kg / truja i dia

    Consum mitjà diari de pinso per truja gestant

  4. 2.4 Dades de truges a les sales de maternitat

   • dies

   • dies

   • Kg / truja i dia

    Consum mitjà diari de pinso per truja lactant

  5. 2.5 Dades de garrins i porcs

   • Mitjana de garrins nascuts vius per truja i any

   • Kg

    Increment de pes dels garrins a lactació (Pes mitjà final - pes mitjà inicial)


   • Índex de conversió a la fase de lactació (kg pinso/ kg carn)

   • Mitjana de garrins deslletats per truja i any

   • Kg

    Increment de pes a la fase de transició (Pes mitjà final - pes mitjà inicial)


   • Índex de conversió a la fase de transició (kg pinso / kg carn)

   • %

   • Kg

    Kg de pes guanyats a la fase d'engreix (pes mitjà final - pes mitjà inicial)


   • Índex de conversió a la fase d'engreix (kg pinso/kg carn)

   • %

   • Kg

 3. 3 Preus i valors
  1. 3.1 Verros

  2. 3.2 Truges

  3. 3.3 Preu mitjà del pinso

   • €/Kg

   • €/Kg

   • €/Kg

   • €/Kg

   • €/Kg

   • €/Kg

   • €/Kg

  4. 3.4 Porc d'engreix

   • €/Kg

 4. 4 Costos anuals parcials
  1. 4.1 Generals

  2. 4.2 Reproductors (verros i truges)

  3. 4.3 Verros

  4. 4.4 Truges

  5. 4.5 Garrins i porcs d'engreix

 5. 5Resultats
  1. 5.1 Resum de costos

   Taula resum de costos per truja productiva i per porc engreixat

   RESUM COSTOS
   €/ truja productiva
   €/ porc engreixat
   % partida / costos totals
   TOTAL

   Amortizació inversió

   Financers

   Altres costos

   Mà d'obra

   SUBTOTAL

   Amortizació reproductors (verros i truges)

   Alimentació reproductors (verros i truges)

   Sanitat reproductors (verros i truges)

   SUBTOTAL

   Alimentació garrins i porcs d'engreix

   Sanitat garrins i porcs d'engreix

   SUBTOTAL

  2. 5.2 Resum d'ingressos


     Dades
   Ingressos

   Nombre d'animals Preu venda (€/unitat) Ingressos anuals (€) €/truja productiva €/ porc engreixat
   TOTAL

   Animals engreixats

   Truges reproductores

   Verros

   Altres ingressos
      

  3. 5.3 Benefici i marges


   €/any
   €/ truja productiva
   €/ porc engreixat
   Benefici / pèrdua

   Marge sobre l'aliment

   Marge exceptuant la mà d'obra


Per a sortir de la pàgina i tornar a la pàgina d'inici d' "Eines per a la presa de decisions" premi  aquí.
© Generalitat de Catalunya